SPRZEDAWCĄ i równocześnie ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:

SECRET GAME BOX ILONA GĘBCZYK
Adres: Mechowiec 51, 36-122 Dzikowiec
Adres do korespondencji: jak wyżej
Tel. +48 784 979 383
E-mail : kontakt@secretgamebox.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod
numerem NIP : 8133890095, REGON : 523904060
Numer rachunku bankowego do wpłat : 64 1240 2627 1111 0011 2112 3272

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb
zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
Sklepu internetowego.

§ 1 Definicje
1. SKLEP INTERNETOWY – sprzedawca gier erotycznych, prowadzący działalność w formie sklepu
internetowego pod adresem www.secretgamebox.pl.
2. KLIENT – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub
zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU
INTERNETOWEGO.
3. PRODUKT – rzecz oferowana do sprzedaży w SKLEPIE INTERNETOWYM.
4. REGULAMIN – niniejszy regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
5. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej
liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w SKLEPIE INTERNETOWYM
umożliwiający złożenie ZAMÓWIENIA, w szczególności poprzez dodanie PRODUKTÓW do
Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. SKLEP INTERNETOWY prowadzi sprzedaż gier planszowych przeznaczonych wyłącznie dla
osób pełnoletnich.
2. Warunkiem dokonania zakupów w SKLEPIE INTERNETOWYM jest zapoznanie się z treścią
niniejszego regulaminu i akceptacja jego postanowień.
3. SKLEP INTERNETOWY zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w
każdym czasie, o czym powiadomi klientów za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU
INTERNETOWEGO.
4. SKLEP INTERNETOWY jest właścicielem praw autorskich do wszelkich treści publikowanych na
stronie internetowej SKLEPU INTERNETOWEGO, w tym zdjęć i opisów produktów.
5. SKLEP INTERNETOWY nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania
sprzedawanych produktów.
6. KLIENT zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem
faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą
naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich
7. SKLEP INTERNETOWY zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku
naruszenia postanowień regulaminu przez Klienta.
8. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie podlegają przepisom Kodeksu
cywilnego oraz innym obowiązującym przepisom prawa polskiego.
§ 3 Zamówienia
1. Zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony
internetowej.
2. SKLEP INTERNETOWY nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub
opóźnienia wynikające z nieprawidłowego podania danych przez Klienta.
3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu
4. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ
następuje:
a) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.
b) przy płatnościach kartą – od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
5. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie – nie
dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim
§ 4 Ceny
1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto.
2. Przedstawione ceny nie obejmują kosztów dostawy, które są ustalane indywidualnie dla
każdego zamówienia i są widoczne podczas procesu składania zamówienia.
3. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego są aktualne i ważne jedynie dla
sprzedaży dokonywanej poprzez ten kanał dystrybucji.
4. Wszystkie ceny towarów i usług są ważne w chwili składania zamówienia przez Klienta.

§ 5 Formy płatności
1. W sklepie internetowym można dokonywać płatności za zamówione towary lub usługi za
pomocą następujących metod:
a) przelewem na rachunek bankowy,
b) płatności elektroniczne (PayU, PayPal)

2. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy, Klient zobowiązany jest do
dokonania płatności w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku
braku wpłaty w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
3. W przypadku wyboru płatności kartą kredytową lub debetową, Klient jest zobowiązany do
podania prawidłowych danych karty oraz do akceptacji opłat związanych z transakcją.
4. Wszystkie płatności dokonywane przez Klientów są w pełni bezpieczne i zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa.
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z płatnościami, KLIENT może
skontaktować się z obsługą SKLEPU INTERNETOWEGO w celu uzyskania pomocy i rozwiązania
problemu.

§ 6 Wysyłka towaru
1. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się na terenie Polski za pośrednictwem firm
kurierskich i przesyłkami pocztowymi.
2. Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi.
3. Koszt wysyłki jest widoczny podczas procesu składania zamówienia.
4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do dokładnego zapakowania towarów w sposób
uniemożliwiający ich uszkodzenie w trakcie transportu.
5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów wynikłe z
nieprawidłowego pakowania lub transportu, które wynikły z winy przewoźnika lub poczty.
6. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w momencie jej odbioru i w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki lub braków w zamówieniu, niezwłocznie
skontaktować się z obsługą sklepu internetowego w celu wyjaśnienia sytuacji i podjęcia
odpowiednich działań.

§ 7 Zwroty i reklamacje
1. KLIENT ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od
otrzymania towaru.
2. SKLEP INTERNETOWY nie przyjmuje zwrotów otwartych lub używanych gier planszowych.
3. W przypadku reklamacji KLIENT zobowiązany jest do przesłania reklamacji na adres e-mail
SKLEPU INTERNETOWEGO.
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko KLIENTA, numer zamówienia oraz opis wady
towaru. SKLEP INTERNETOWY w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji udzieli odpowiedzi na
jej treść.
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, KLIENT może żądać wymiany towaru na wolny od
wad, naprawy towaru lub zwrotu ceny towaru.
6. SKLEP INTERNETOWY zwraca koszt przesyłki tylko w przypadku uzasadnionej reklamacji.
7. W przypadku braku zgody na reklamację lub niespełnienia przez KLIENTA wymogów
reklamacyjnych, SKLEP INTERNETOWY zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia
reklamacji.

§ 8 Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony WWW
1. SPRZEDAWCA – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu
internetowego usługi przetwarzania formularza zamówienia produktów w sklepie
internetowym.
2. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana
jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega
rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
4. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby strona internetowa była dostępna dla
Klientów w sposób ciągły i niezakłócony. Niemniej jednak, sklep internetowy zastrzega sobie
prawo do czasowego wyłączenia strony internetowej z powodu konserwacji lub
uaktualnienia systemu.
5. Warunkiem korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego jest posiadanie
urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem oraz przeglądarki internetowej z
włączoną obsługą plików cookies.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z
rzeczywistym stanem faktycznym oraz za podanie danych osobowych zgodnych z prawdą.

§ 9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze
SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.
2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki
KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji
zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może
być niemożliwe.
3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień
KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO.
4. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania żądania
ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w tym celu można skorzystać z funkcji
w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np.
na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z
ewidencji. Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.
5. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach
wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli KLIENT nie uregulował
wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
6. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych
KONSUMENTA:
a) nazwisko i imię,
b) adres do wysyłki produktów,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu kontaktowego,
7. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia
produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki

są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w
szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do
dostarczenia.
8. Klient ma prawo wnieść skargę na działania ADMINISTRATORA do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie
pozbawia jednak ochrony KONSUMENTA jaką przyznają mu przepisy, których nie można
wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym KONSUMENT ma miejsce
zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa
wchodzi w zakres tej działalności.
2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie
jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
– przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności
postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te
przepisy.
3. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i
może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU
może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.
REGULAMIN jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail
potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe
przepisy prawa, w szczególności:
a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
b) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 poz. 1000
)
c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane.
d) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz.
1422);
e) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508
ze zm.);
f) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90
poz. 631 ze zm.),
g) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
5. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej
wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy
te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z
prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami
prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin
pozostaje obowiązujący.
7. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24

poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez
zgody Administratora Strony Internetowej.
8. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do
rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do
rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze
polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
9. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych
przyczyn w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących
działalności Sklepu Internetowego. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian
Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili
złożenia zamówienia.